Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE
 

1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.Ponadto strona korzysta z narzędzia Google Adwords cookies w celu śledzenia konwersji oraz w celu remarketingu.

2. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekstach na stronie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w calu identyfikacji. Zamieszczone materiały reklamowe poszczególnych produktów i producentów, w tym zdjęcia i foldery reklamowe, zostały zamieszczone w celach promocji tych produktów i pochodzą z ogólnodostępnych materiałów reklamowych udostępnianych przez producentów lub zostały przekazane przez producentów.

3. Mimo dołożenia wszelkich starań i poświęconego czasu na aktualizację witryny firmy Ambit, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że zamieszczone informacje są poprawne i aktualne. Jesteśmy tylko ludźmi i nam również mogą zdarzyć się pomyłki. Jeżeli zauważą Państwo, że zamieszczone informacje są nieprawidłowe, błędne lub nieaktualne, prosimy o kontakt w celu poprawienia błędów. Kontakt do centrali firmy: ambit@ambit.gda.pl

4. Ze względu na różnorodność monitorów komputerowych i tym samym znaczne różnice w odwzorowaniu kolorów, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że kolory produktów wyświetlane na monitorze są takie same jak w rzeczywistości. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory te odzwierciedlały rzeczywiste barwy, nie może to jednak stanowić powodu do ewentualnej reklamacji. Zapraszamy do naszych oddziałów, gdzie mogą Państwo zapoznać się na żywo z większością oferowanych przez nas produktów.

5. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

 
 
                                                                                                             

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy i chronimy prywatność naszych Klientów. Dlatego też opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych Użytkowników Strony www.ambit.gda.pl .

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – AMBIT Pokrycia Dachowe Adam Zielonkowski Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Cementowa 5-9, 80-298 Gdańsk, NIP: 957-092-84-71, tel. (58) 349 58 27, 58) 349 58 28,e-mail: iodo@ambit.gda.pl

 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.ambit.gda.pl .

 3. Użytkownik - każdy podmiot, który korzysta ze Strony

 4. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 1 Dane osobowe – informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Strony jest AMBIT Pokrycia Dachowe Adam Zielonkowski Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Cementowa 5-9, 80-298 Gdańsk, NIP: 957-092-84-71, tel. (58) 349 58 27, 58) 349 58 28, e-mail: iodo@ambit.gda.pl.

 2. Dane osobowe Użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.

 3. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Administratora.

 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiego prawa w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO.

 5. Gromadząc dane za pośrednictwem naszej Strony przechowujemy dane osobowe Użytkownika na bezpiecznym serwerze.

   

§ 2 Dane osobowe - w jaki sposób je wykorzystujemy

 1. Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników Strony. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy jedynie w celu przesyłania Newslettera oraz informowania o aktualnych produktach i promocjach i przecenach Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników, dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych działających w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej Użytkownikami.

 2. Wprowadzenie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania rejestracji, realizacji zamówień, dostarczenia wysyłki, a także otrzymywania informacji reklamowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Gromadzimy następujące dane: adres e-mail.

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora bezpośrednio lub za pomocą podmiotów, za pomocą których Administrator wykonuje usługę wysyłania Newslettera i z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 4. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom spoza obszaru Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

 6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres 1 roku w przypadku zgód wyrażonych w celu wysyłki mailowej oferty, chyba że Użytkownik wcześniej odwoła zgodę.

   

  § 3 Dane osobowe - jak je chronimy

 7. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w RODO (w szczególności art. 5-7, art. 12-13)

 8. Administrator zapewnia przetwarzanie danych stosując następujące zasady, zgodne z RODO:

   1. zasadę zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem powyższych zasad

   2. zasadę ograniczenia celu przetwarzania danych - cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony oraz zgodny z prawem.

   3. zasadę minimalizacji danych – dane osobowe przetwarzane przez Administratora są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane

   4. zasadę prawidłowości danych – Administrator podejmuje działania, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe oraz stwarza możliwości techniczne, aby poprawa danych była możliwa

   5. zasadę ograniczenia przechowania danych – dane są przechowywane przez Administratora tylko przez czas jaki jest niezbędny do celów, w jakim dane są przetwarzane oraz dla celów archiwalnych

   6. zasadę integralności i poufności danych – Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

   7. zasadę rozliczalności – Administrator przetwarza dane w sposób zgody z prawem z możliwością wykazania przestrzegania obowiązujących przepisów.

 9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, Użytkownicy:

   1. mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskiwania informacji o celach przetwarzania, a także uzyskania kopii swoich danych osobowych,

   2. mają prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

   3. mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora.

   4. mają prawo do przenoszenia danych osobowych albo jeżeli jest to technicznie możliwe, żądać od Administratora aby ten przesłał dane osobowe bezpośrednio do innego administratora,

   5. mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora

   6. mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

   7. mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 10. Cofnięcie zgody, usuniecie danych , ograniczenie przetwarzania danych, działania podjęte wobec sprzeciwu co do przetwarzania danych zainicjowane przez Użytkownika, mogą uniemożliwić lub ograniczyć wykonanie usługi przez Administratora - zrealizowanie celu, dla którego dane były zbierane: wysyłka Newslettera.

 11. Użytkownik może zgłaszać żądania realizacji swoich praw za pomocą poczty e-mail na adres iodo@ambit.gda.pl lub pisemnie na adres Administratora: AMBIT Pokrycia Dachowe Adam Zielonkowski Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Cementowa 5-9, 80-298 Gdańsk, NIP: 957-092-84-71.

 12. Administrator, w razie wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniami wynikającymi z praw wymienionych w ust 3 wyżej, Administrator spełnia żądane albo odmawia jego spełnienia podając przyczynę odmowy, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania, chyba, że z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora spełnienie żądania nie będzie możliwe w w/w podanym terminie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkownika i wyznaczy kolejny termin nie dłuższy niż kolejne 30 dni.

 13. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody lub zgłoszenia zgody, Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych osobowych, które są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń wobec Użytkownika, a także do wywiązywania się z obowiązku nałożonego na Administratora obowiązującym prawem.

 14. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw dotyczących ochrony danych osobowych.

 15. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków. Firma Ambit zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w dziale Polityka prywatności.

Zamów
bezpłatny
pomiar

Zamów bezpłatny pomiar

Zamów bezpłatną konsultację

Zamów bezpłatną konsultację
Zamów bezpłatny pomiar dachu lub stolarki

Potrzebujesz bezpłatny pomiar dachu lub otworów okiennych?
Chcesz się spotkać na budowie i porozmawiać o dachu?
Zostaw kontakt do siebie. Nasz mobilny doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia spotkania.

Wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Więcej o zasadach ochrony danych przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

 • 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w powyższym formularzu jest AMBIT Pokrycia Dachowe Adam Zielonkowski Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Cementowa 5-9, 80-298 Gdańsk;
 • 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce można kontaktować się poprzez adres mail iodo@ambit.gda.pl;
 • 3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 4. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż AMBIT Pokrycia Dachowe Adam Zielonkowski Spółka Komandytowo-Akcyjna oraz podmioty działające pod szyldem "Ambit Pokrycia dachowe" lub pod szyldem "4D Grupa";
 • 5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 • 6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 • 7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zamów bezpłatny pomiar dachu lub stolarki
X
Zamów Bezpłatną Konsultację Online

Potrzebujesz porady dotyczącej dachu, ale brakuje Ci czasu na wizytę?
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji online.

Nasi eksperci udzielą profesjonalnych porad i spotkają się z Tobą na platformach takich jak Google Meet, Microsoft Teams, Zoom lub WhatssApp.

Wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Więcej o zasadach ochrony danych przeczytasz w naszej
polityce prywatności.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

 • 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w powyższym formularzu jest AMBIT Pokrycia Dachowe Adam Zielonkowski Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Cementowa 5-9, 80-298 Gdańsk;
 • 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce można kontaktować się poprzez adres mail iodo@ambit.gda.pl;
 • 3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 4. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż AMBIT Pokrycia Dachowe Adam Zielonkowski Spółka Komandytowo-Akcyjna oraz podmioty działające pod szyldem "Ambit Pokrycia dachowe" lub pod szyldem "4D Grupa";
 • 5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 • 6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 • 7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zamów Bezpłatną Konsultację Online

Zamów bezpłatną
konsultację online

Na wszystkie Twoje pytania odpowiedzą nasi eksperci - umów się na rozmowę!

X